Nieuwsbrief

DIT IS EEN URGENT BERICHT AAN ALLE VILLAGERS!!

Lieve Villagers, (English below)

The Living Village Festival kan in Wierden NIET plaatsvinden. De gemeente Wierden heeft twee dagen voor de opbouw alle vergunningen alsnog afgewezen op grond van onduidelijke 'veiligheidsredenen'. Waar zij ons eerst hebben uitgenodigd en ons zelfs subsidie hebben verleend, krijgen wij nu abrupt een harde NEE. Iedereen die in de startblokken staat om samen met ons een geweldig festival en een nieuwe wereld te creëeren vragen wij om nog even af te wachten, en niet naar Wierden te gaan! De vergunning is niet verleend.
 
We hebben alle opties bekeken zoals rechtzaak, uitstellen etc. Uiteindelijk hebben we besloten dat wij niet in de aanval willen gaan, maar het echt anders willen doen. We zijn andere gemeentes gaan benaderen of iemand ons acuut een vergunning wil verlenen zodat het festival alsnog op de geplande datum door kan gaan. We zijn gaan rondbellen, en als een waar wonder, heeft gemeente Dalfsen gehoor gegeven aan onze noodroep!
 
De gemeente Dalfsen heeft ons aangeboden dat wij per direct een vergunningsaanvraag in mogen dienen voor het evenemententerrein in Dalfsen, welke als een magisch toeval grenst aan het bos waar we zelf in wonen!! :) De kracht die dit concept in gang heeft gezet is groots. Wij kunnen samen echt op een vredelievende manier een verandering brengen en laten zien hoe het anders kan! De behoefte aan verandering in leefwijze, waarbij we leven met de natuur, vanuit een visie van eerlijk delen en samenwerking is zo overweldigend groot, dat zelfs vanuit het systeem nu toch aan onze roep gehoor wordt gegeven.
 
Wat dit nu betekend is dat wij met spoed de plannen gaan herschrijven om het geschikt te maken voor het nieuwe terrein. Het vraagt van ons een enorme improvisatie maar samen kunnen we dit! Er komt vanavond nog een spoedoverleg en als alles wordt goedgekeurd betekend dat dat het festival alsnog gewoon door kan gaan op de geplande datum. Zoals het er nu voorstaat ziet het er positief uit en vanaf nu zullen we iedere dag een update plaatsen om jullie allemaal op de hoogte te houden!!
 

Wij begrijpen dat dit bericht van alles los maakt bij iedereen. Het is belangrijk dat wij sterk blijven staan en ons krachtig blijven voelen.De energie die aangezet is is niet meer te stoppen: het is belangrijk dat wij vertrouwen blijven houden! Together we can do this!!!!

Hou onze facebookpagina’s in de gaten voor de laatste updates!

Heel veel Liefde,

De hele crew The Living Village Festival

 

----------------------------

 

THIS IS ANURGENT MESSAGETO ALL VILLAGERS!!

 

Dear Villagers,

 

The Living Village Festival can NOT take place in Wierden. Two days before the build up the municipality of Wierden has withdrawn itself and decided to not lend us the permits, on grounds of unclear ‘security reasons’. Where they first invited us and even gave us funds to start the project, we now get a very harsh NO. Everybody who is now ready to come to the festival and create a new world with us, stay on hold and do not come to Wierden! The Permits have been harshly rejected.

 

We looked at all the options like going to court, or postponing the date etc. Eventually we have decided that we do not want to attack, we really want to do things differently. We started calling other municipality’s to see if there’s anyone who can lend us a permit on this short notice, so the festival can continue anyways. And, like a true miracle, the municipality of Dalfsen has given heed to our emergency call!

 

Dalfsen has offered us the chance to instantly submit new permits for the new festivalgrounds, which by an amazing twist of faith lay next to the forest we live in!! :) The power that this concept has unleashed is very big. Together we can really, truly, bring change in a peaceful way and show everybody things can be done differently! The need for a change in lifestyle, in which we live in harmony with nature and from a vision of sharing equally and cooperating is so overwhelmingly big, that our call for help is now even being answered from inside the system.

 

What this now means is that we are rewriting our plans as we speak to make it suitable for the new terrain. It asks a huge improvisation from us, but together we can do this! There will be an emergency meeting this evening and if our plans are approved, that will mean that the festival can continue on the same date! What we are looking at now is a very positive situation and from now on we will update you every day with the latest news!

 

We understand that this message will have an effect and impact on all of you. It is important that we keep up the good vibes and stand strong. The energy that has been set into motion, is unstoppable!

 

Please check facebook pages daily to read the latest updates.

 

Much Love from all of us,

 

The entire crew of The Living Village Festival

 

 

Festival op kijk op www.thelivingvillagefestival.org

Het Levende Dorp

 

Het Levende Dorp MaquetteSt. Het Levende Dorp werkt aan de realisering van het eerste dorp ter wereld, waarbij de huizen gebouwd zijn van levende bomen. Het levend bouwen combineert het vertikaal tuinieren met  arborsculpture en treeshaping. Door deze bloembakken bouw toe te passen, zijn de huizen direct bewoonbaar.

Met het Levend Bouwen spreken we de eigen kracht van de mensen aan om een natuurlijk en eetbaar zelfvoorzienend landschap in te richten. Waarmee wij de zelf onze samenleving vorm geven.

Wij gaan van start met de bouw, zodra wij 5 ha land tot onze beschikking hebben. Wij gaan graag in gesprek met gemeenten die willen vernieuwen en verduurzamen. Wij realiseren het eerste dorp in Nederland (Overijssel/ Gelderland), want hier liggen onze roots.

artwork: Peter van der Grijn

 - Het levende dorp